Doğuma Girmeden Önce Okunacak Dualar

Anne adayları doğumu beklerken endişeli ve stres altında olurlar. Size bu son saatlerde doğuma girmeden önce okunacak dualar olduğunu söyleyerek içinize su serpelim. Çünkü bu durumda yapılacak en kolay ve rahatlatıcı şey Allah’tan yardım istemek, Allah’ın kudretine sığınmak ve bunun içinde dua etmek.

Doğuma Girmeden Önce Okunacak Duaların Önemi

Allah her durumda yardımımıza yetişip işlerimizi kolaylaştırmak için bize olanaklar sunar. Bunlardan bir tanesi de duadır. Anne adayları da doğuma girmeden önce okunacak dualar ile Allah’tan doğumun kolay geçmesi için yardım istemektedirler. Dua maneviyatı yüksek kişileri meditasyon gibi huzur verir, dinginleştirip ve yaratıcının kudretine sığınıp güçlü kılar. Manevi olarak huzurda olursak kendimizi Allah’a bırakırsak, Allah’ın bizim için hayırlısını bize vereceğine emin olursak korkumuzu da yenmiş oluruz. Allah’a sığınmak kadar güven veren başka bir şey daha var mı ki.

Bknz: Doğumu kolaylaştıran dualar yazımızı da okumalısınız.

Doğuma Girmeden Okunacak Dualar

Sizlere doğuma girmeden önce okunacak dualar ile ilgili bir araştırma yapıp bu yazımızda açıklıyoruz.

Yasin-i Şerif

Yasin suresi her ne niyetle okunursa ona fayda edecek en kuvvetli dualardan olarak bilinir.

YouTube video

Fetih Suresi

Fetih suresi kurtuluş ve zafer suresidir. Doğumdan rahatlıkla, sağlıkla, huzurla kurtulmak için mutlaka okunması tavsiye edilir.

 1. İnna fetahna leke fetham mübına
 2. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma
 3. Ve yensurakellahü nasran azıza
 4. Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü’minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma
 5. Li yüdhılel mü’minıne vel mü’minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma
 6. Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev’ aleyhim dairatüs sev’ ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra
 7. Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma
 8. İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra
 9. Li tü’minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla
 10. İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü’tıhi ecran azıyma
 11. Se yekulü lekel mühallefune minel a’rabi şeğaletna emvalüna ve ehluna festağfir lena yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim Kul fe mey yemlikü leküm minellahi şey’en in erade biküm darran ev erade biküm nefa bel kanellahü bima ta’melune habıra
 12. Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel mü’minune ila ehlıhim ebedev ve züyyine zalike fı kulubiküm ve zanentüm zannes sev’ ve küntüm kavmen bura
 13. Ve mel lem yü mim billahi ve rasulihı fe inna a’tedna lil kafirıne seıyra
 14. Ve lillahi mülküs semavati vel ard yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa’ ve kanellahü ğafurar rahıyma
 15. Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila meğanime li te’huzuha zeruna nettebı’küm yürıdune ey yübeddilu kelamellah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se yekulune bel tahsüdunena bel kanu la yefkahune illa kalıla
 16. Kul lil muhallefıne minel a’rabi se tüd’avne ila kavmin ülı be’sin şedıdin tükatilunehüm ev yüslimun fe in tütıy’u yü’tikümüllahü ecran hasena ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elıma
 17. Leyse alel a’ma haracüv ve la alel a’raci haracüv ve la alel meriydı harac ve mey yütıılahe ve rasulehu yüdhılhü cennatin tecrı min tahtihel enhar ve mey yetevelle yüazzibhü azaben elıma
 18. Le kad radıyallahü anil mü’minıne iz yübayiuneke tahteş şecerati fe alime ma fı kulubihim fe enzeles sekınete aleyhim ve esabehüm fethan karıba
 19. Ve meğanime kesiraten ye huzuneha ve kânallahü aziyzen hakiyma
 20. Ve adekümüllahü meğanime kesiraten te’huzuneha fe accele leküm hazihı ve keffe eydiyen nasi anküm ve li tekune ayetel lil mü’minıne ve yehdiyeküm sıratam müstekıyma
 21. Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha ve kanellahü ala külli şey’in kadıra
 22. Ve lev katelekümüllezıne keferu le vellevül edbara sümme la yecidune veliyyev ve la nesıyra
 23. Sünnetellahilletı kad halet min kabl Ve len tecide li sünnetillahi tebdıla
 24. Ve hüvellezı keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba’di en azferaküm aleyhim ve kanellahü bi ma ta’melune basıyra
 25. Hümüllezıne keferu ve sadduküm anil mescidil harami vel hedye ma’kufen ey yeblüğa mehılleh ve lev la ricalüm mü’minune ve nisaüm mü’minatül lem ta’lemuhüm en tetauhüm fe tüsıybeküm minhüm mearratüm bi ğayri ılm li yüdhılellahü fı rahmetihı mey yeşa’ lev tezeyyelu le azzebnellezıne keferu minhüm azaben elıma
 26. İz cealellezıne keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekınetehu ala rasulihi ve alel mü’minıne ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha ve kanellahü bi külli şey’in alıma
 27. Le kad sadekallahü rasulehür ru’ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta’lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba
 28. Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi şehıda
 29. Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer’ın ahrace şat’ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu’cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma
YouTube video

Ayetel Kursi

Ayetel Kursi bizi fani dünyanın kötülüklerine karşı zırh görevi görerek korur. İşlerin yoluna girmesi, kapanan kapıların açılması, mucizelerin önünüze serilmesi için Ayetel Kursi çok etkilidir. Doğuma girmeden önce okunacak dualar arasında Ayetel Kursi mutlaka olmalı.

“Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.”

YouTube video

Ayetel Kursi Anlamı

Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır.
Ne uykusu gelir ne de uyur.
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.
Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir.
O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır.
Onları korumak kendisine zor gelmez.
O yücedir, mutlak büyüktür.

Felak ve Nas Sureleri

Felak ve Nas Sureleri de kötü sizi kötü enerjilerden, nazardan, kem gözlerden ve en önemlisi de diğer ruhani varlıklardan korur. Felak ve Nas Surelerini doğuma girmeden önce bol bol okursanız tüm kötü enerjileri etrafınızdan uzaklaştırmış olursunuz.

Felak Suresi

“Kul e’ûzü birabbil felak Min şerri mâ halak Ve min şerri ğasikın izâ vekab Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad Ve min şerri hâsidin izâ hased.”

YouTube video

Nas Suresi

“Kul e’ûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs Min şerrilvesvâsilhannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minelcinneti vennâs.”

YouTube video

Felak ve Nas Suresi Anlamı

Nas ve Felak surelerinin konusu genel olarak başımıza gelecek tüm kötülüklere karşı Allah’a sığınmak ve O’nun yarattıklarının şerrinden bizi korumasını istemektir. Gerek kötü kalpli cinlerden, gerek şeytandan gerekse haset eden insanlar için yalnız Allah’a sığınmamız gerektiği anlatılmaktadır. Çünkü gökyüzünü ve yeryüzünü, ikisi arasındaki her şeyi Allah yaratmıştır. Allah birdir ve tektir. Tüm kötülüklerden bizi koruyan da Allah’tır.

Hamilelik öncesi, hamilelik, doğum öncesi ve doğum dönemleri uzman doktorunuz tarafından düzenli olarak takip edilmeli ve talimatların dışına çıkılmamalı. Manevi olarak destek almak için Allah’a sığınmak tabi ki çok önemli, tüm önlemler alındıktan sonra dualarla Allah’a kendimizi bırakmamız ise en doğrusu. Sizlerin de okuyup faydasını gördüğünüz veya büyüklerinizden duyduğunuz doğuma girmeden önce okunacak dualar varsa bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Doğuma girecek tüm anne adaylarının Allah yardımcısı olsun.

5/5 - (15 votes)
“Doğuma Girmeden Önce Okunacak Dualar” üzerine bir yorum
 1. DOĞUMA GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUALAR NELER? MERYEM SURESİ Kuran'ı Kerim'in 14. cüzünde yer alan Meryem suresinde, Hz. Meryem’in Hz. İsa’ya hamileyken çektiği sancıdan bahsedilmektedir (Meryem suresi 23. ayet). Daha sonraki ayette bu sancıların şifasına değinilmiştir.

  Cevapla
Yorum yapın